کشفِ استعداد در نروژ و اوکراین ضمنِ مقایسه با ایران( برگردان و زیرنویسِ فارسی)

By: Majid KavousifarPublished: 4 years ago

136, 548 views

992 Likes   103 Dislikes


Related Videos