کشفِ استعداد در نروژ و اوکراین ضمنِ مقایسه با ایران( برگردان و زیرنویسِ فارسی)

By: Majid KavousifarPublished: 4 years ago

143, 032 views

1, 035 Likes   106 Dislikes


Related Videos