کشفِ استعداد در نروژ و اوکراین ضمنِ مقایسه با ایران( برگردان و زیرنویسِ فارسی)

By: Majid KavousifarPublished: 4 years ago

147, 987 views

1, 065 Likes   114 Dislikes


Related Videos