کشفِ استعداد در نروژ و اوکراین ضمنِ مقایسه با ایران( برگردان و زیرنویسِ فارسی)

By: Majid KavousifarPublished: 4 years ago

139, 813 views

1, 007 Likes   104 Dislikes


Related Videos