باز شدن پاى "روحانى" و "شمخانى" به مرموزترين پرونده فساد بانكى کشور!!!

By: KoochehکوچهPublished: 4 weeks ago

124, 799 views

961 Likes   62 Dislikes


در روزهاى اخير دادگاه هاى رسيدگى به پرونده فساد بانك مركزى به شكل غيرعلنى در حال برگزارى ست در حالى كه متهم رديف اول آن از كشور گريخته است و اظهارات يكى ديگر از متهمان پاى دو مقام عالى رتبه را به اين پرونده باز كرده است.در اين برنامه نگاهى داريم به اين خبر.با ما همراه باشيد.

Related Videos