شیرین و فرهاد و بیستون با نماهنگ زیبای شاهنامه کوردی اساطیری شهرام ناظری

By: Mohammad GhosttPublished: 2 years ago

3, 552 views

11 Likes   0 Dislikes


لیلی - مجنون + شیرین - فرهاد + زلیخا - یوسف و این داستان ادامه دارد ... هر بژی گشت عاشقان نازار.

Related Videos