اعتراض شدید شهاب حسینی به کارگردانی که نویسندگی میکند/قلم حرمت دارد!

By: TVof IRANIANPublished: 5 days ago

2, 990 views

8 Likes   8 Dislikes


اعتراض شدید شهاب حسینی به کارگردانی که نویسندگی میکند/قلم حرمت دارد/از این اوضاع ناراضی ام/احساس میکنم دارم خفه می شوم/نشست خبری تئاتر اعتراف

Related Videos