برنامه چرخ علوم و فناوری‌های دریایی Iran IRIB4 Charkh Admiral Rastegari: Marine science, technology

By: ali javidPublished: 4 months ago

2, 313 views

28 Likes   4 Dislikes


برنامه چرخ دریادار رستگاری "علوم و فناوری‌های دریایی"

IRIB 4 Charkh interview Admiral Rastegari: Marine science and technology

Related Videos