برنامه چرخ علوم و فناوری‌های دریایی Iran IRIB4 Charkh Admiral Rastegari: Marine science, technology

By: ali javidPublished: 1 year ago

3, 836 views

41 Likes   5 Dislikes


برنامه چرخ دریادار رستگاری "علوم و فناوری‌های دریایی"

IRIB 4 Charkh interview Admiral Rastegari: Marine science and technology

Related Videos