عظيم ترين مركز خريد آسيا در تهران افتتاح شد!!

By: KoochehکوچهPublished: 2 months ago

243, 062 views

1, 389 Likes   403 Dislikes


ايران مال،بزرگترين مركز خريد خاورميانه و آسيا و پنجمين مركز تجارى عظيم جهان در غرب تهران افتتاح شده است.اين پروژه كه كارفرمايان آن على انصارى و بانك آينده هستند،تخلفات زيادى را با خود يدك مى كشد كه ما در اين برنامه به معرفى اين مجتمع و تخلفات آن مى پردازيم.با ما همراه باشيد.

Related Videos