سکانسی از مدار صفردرجه با شعری از پل الوار - IranTube | Iranian Persian Videos

سکانسی از مدار صفردرجه با شعری از پل الوار

By: Hatef AlidoostiPublished: 7 years ago

37, 382 views

219 Likes   11 Dislikes


ترا به جای تمام کسانی که نمی شناخته ام دوست می دارم ...!
ترا به جای تمام روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم ...!
برای خاطر عطر نان گرم برای خاطر نخستین گلها و برفی که آب می شود دوست می دارم ...!
ترا برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم !
سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید ،
شبیه آنچه در بهار بوییدیم ...
پس به زندگی هرگز مگو هرگز ...

Related Videos