شبکه نیم - بهترین موزیک ویدیوها / Shabake Nim - The best music videos

By: manototvPublished: 2 years ago

773, 669 views

2, 923 Likes   730 Dislikes


www.manototv.com
منتخبی از بهترین موزیک ویدیوهای شبکه نیم در یک ویژه برنامه نیم ساعته.
Hotbird
Transponder: 131
Frequency: 11137
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 27500
-----------------
Eutelsat HD
Transponder: C5
Frequency: 11304
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 29700
-----------------
Eutelsat
Transponder: A1
Frequency: 10721
Symbol Rate: 22000
Polarisation: Horizontal

Related Videos