بزرگترین اشتباه مهندسی جهان!!! ویدئوی دردناکیه😞 کاری که 《سد گتوند》 با خوزستان کرد جنگ نکرد!

By: Daily Iranian videosPublished: 3 months ago

89 views

2 Likes   0 Dislikes


بزرگترین اشتباه مهندسی جهان!!!
ویدئوی دردناکیه😞
کاری که 《سد گتوند》 با خوزستان کرد جنگ نکرد!

ولی هیچ کجا در موردش بحثی نشد!

Related Videos