آموزش استاتیک - بخش 2

By: FaraDarsPublished: 3 years ago

5, 187 views

21 Likes   3 Dislikes


برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/fvmec94053

درس استاتیک یکی از دروس پایه ای رشته مکانیک و سایر رشته های مرتبط هست. پایه و اساس این درس قوانین نیوتن است که به ما کمک می کند مسائل را با استفاده از ابزارهایی که در این درس آشنا خواهیم شد، تحلیل کنیم. اجسام مورد بررسی در استاتیک صلب و بدون حرکت در نظر گرفته می شود. از مهمترین مباحث این درس؛ بحث تعادل می باشد که ما در درس اول مورد بررسی قرار خواهیم داد که قوی ترین ابزار ما برای تحلیل سازه ها می باشد. سازه های مورد بررسی در درس استاتیک می توان به خرپا ها، قاب و ماشین ها، تیر، کابل اشاره کرد که با استفاده از ابزارهای در دست از قبیل (روابط تعادل، نیروی اصطکاک، روش کار مجازی) در شرایط مورد نظر خود قادر به حل مسائل مهندسی خواهیم بود. از دیگر مباحث مهم، می توان به خواص سطوح (که در فصل ششم مورد بررسی قرار می گیرد) اشاره کرد که به معرفی مراکز سطح، گشتاور های اول و دوم برای اشکال منظم و غیر منظم، ممان اینرسی حول محورها و موارد دیگر می پردازد که از دیگر ابزارهای مهم ما برای حل مسائل مهندسی می باشند.

درس استاتیک جزء درس پایه برای فراگیری دروس دینامیک، مقاومت مصالح و مکانیک سیالات در رشته مهندسی مکانیک می باشد.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
فصل اول: روابط تعادل
مقدمه
سیستم واحدهای اندازه گیری
ایده آل نمودن مسائل مکانیک
قوانین پایه مکانیک
کمیت های اسکالر و برداری
جبر بردارها
چند بردار خاص
روابط تعادل
سیستم نیروهای معادل
خلاصه فصل اول
حل چند نمونه سؤالات آزمون سراسری
فصل دوم: خرپاها
تحلیل سازه ها (خرپا ها – قاب و ماشین ها)
اعضا صفر نیرویی (یا خنثی) خرپا
خلاصه فصل دوم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری
فصل سوم: تیرها
حل تیر
روش تشخیص شکل دیاگرام تغییرات نیروی برشی و گشتاور خمشی
روش تعیین محل و مقدار گشتاور خمشی حداکثر و نیروی برشی حداکثر
خلاصه فصل سوم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری
فصل چهارم: کابل ها
معادله انحنا شکل کابلها
معادلات سیستم های خرپا-کابل و تیر-کابل
خلاصه فصل چهارم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری
فصل پنجم: نیروی اصطکاک
قوانین تجربی کولمب
حل مسائل تعادل با فرض وجود نیروی اصطکاک
اصطکاک در اجزاء ماشین
خلاصه فصل پنجم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری
فصل ششم: خواص سطوح
مرکز جرم
گشتاور اول سطح
مرکز سطح
قضایای پاپوس و گولدین
لنگر جبر (ممان اینرسی) حول محور x , y , zو حاصلضرب اینرسی
ممان اینرسی قطبی
شعاع ژیراسیون
گشتاور دوم حول محورهای دوران یافته
ممان اینرسی جرمی
خلاصه فصل ششم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری
فصل هفتم: کارمجازی
اصل کار مجازی برای یک نقطه
اصل کار مجازی برای جسم صلب
اصل کار مجازی برای سیستم اجسام صلب
کار مجازی جفت نیرو
درجه آزادی
انرژی پتانسیل
خلاصه فصل هفتم
حل چند نمونه سوالات آزمون سراسری

مدرس: مهندس پدرام پاک زادیان

کلمات کلیدی:
با بسته بندی مستقل, برای نمایش در آخرین فرادرس ها, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک،دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی

Related Videos