سکانس درگیری شعبان استخوانی و جاهلان محل در سریال تلویزیونی قدیمی "هزاردستان" اثر زنده‌یاد علی حاتمی

By: anaghshPublished: 3 years ago

336, 713 views

1, 084 Likes   175 Dislikes


علی حاتمی بندرت صحنه‌های اکشن و زد و خورد را بتصویر کشیده، فیلمهای او بیشتر مغازله‌های تصویری است. اما او در این سکانس چیره‌دستی خود را در کارگردانی چنین صحنه پر زد و خوردی به نمایش می‌گذارد. رضا تفنگچی معیرالدوله ، شاهزاده قاجار (با بازی جمشید مشایخی و دوبله منوچهر اسماعیلی) شبهای خود را در میخانه نیمه مخفی آکاووس بسر می‌برد. جاهلان محل هم امشب آنجا هستند. از قضا شعبان استخوانی (با بازی حیرت‌انگیز محمدعلی کشاورز و دوبله منوچهر اسماعیلی) نیز در حال خوردن تیلیت نان و شراب است! شعبان یکی از اقشار سطح پایین جامعه است. او روزها را به جمع کردن بقایای استخوان و کله پاچه‌های خورده شده گذرانده و بعد در دیگی در خانه نیمه ویران خود آنها را جوشانده و ژلاتین آن را استخراج می‌کند و این محل ارتزاق اوست. شعبان غولی نخراشیده و نتراشیده است. او کسی را ندارد و حتی در میخانه آکاووس برایش تختی پیش‌بینی نشده. خوردن تیلیت نان و شراب هم حکایت از فرومایه بودن و پست بودن سلیقه او دارد. شعبان پس از خوردن شراب با ذکر اینکه امشب خوشم کاسه شراب را بسویی پرت می‌کند و همین امر توجه جاهلان محل را که بدنبال سوژه ای برای تفریح میگردند بخود جلب می‌کند... اما آنها بد سوژه ای را انتخاب می‌کنند و معرکه آغاز میشود.
بازی محمدعلی کشاورز به مدد گریم مناسب و دوبله عالی منوچهر اسماعیلی هیبتی از شعبان استخوانی ساخته که هموزن قهرمانان سریال هزاردستان نام و خاطره حضور این شخصیت را ماندگار می‌کند. شعبان بعدها آلت دست کمیته مجازات میشود و با اصلاح و حمام و یکدست لباس مرتب تبدیل به "شعبون خان" میگردد. شعبون خانی که تا سی سال بعد مجری اوامر امرای والامقام خواهد بود و در نهایت بدستور همانها کشته میشود.

Related Videos