من و تو پلاس - بازی نهنگ آبی / Manoto Plus

By: manototvPublished: 10 months ago

168, 289 views

903 Likes   115 Dislikes


www.manototv.com

محبوبه فتح آبادی از خطرات بازی مرگبار نهنگ ابی میگن و راه های جلوگیری از خودکشی ناشی از این بازی رو توضیح میدهند

Hotbird
Transponder: 131
Frequency: 11137
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 27500
-----------------
Eutelsat HD
Transponder: C5
Frequency: 11304
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 29700
-----------------
Eutelsat
Transponder: A1
Frequency: 10721
Symbol Rate: 22000
Polarisation: Horizontal

Related Videos