ابوعطا - کمانچه نوازی استاد لطفی - Maestro Mohammad Reza Lotfi

By: Avaye IraniPublished: 6 years ago

864, 575 views

6, 141 Likes   157 Dislikes


آلبوم شبروان ، محمدرضا لطفی : تار و کمانچه ، احمد مستنبط : تنبک ، مهرزاد هویدا : دف
دستگاه ابوعطا، کمانچه و تنبک، کنسرت سالن برج میلاد 30 اردیبهشت 1389

Related Videos