عشق منی‌ با صدای بانو مهستی‌

By: NIMA NIPublished: 8 years ago

2, 189, 408 views

5, 677 Likes   482 Dislikes


كی دل سنگ سنگت
از دل من خبر داشت
اشكای گرم گرمم
كی تو دلت اثرداشت
وقتی هنوز به یادت
گریه میاد سراغم
عشق تو هستم انگار
پیش تو داده باقی
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم

فكر می كنم تو مهربون
هنوز دلت پیش منه
ببین یه عاشق چه جوری
هی خودش و گول میزنه
فكر می كنم من بمیرم
عمر تو هم تموم بشه
ببین یه عاشق چه جوری
اسیر قلب پاكشه
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم

به من می گفتی كه منو دوست داری
می ترسیدم من نباشم دق كنی
اما تو كه عاشق من نبودی
فقط می خواستی منو عاشق كنی
آه كه هنوز بی تو پریشونه دل
آه كه هنوز ساده ساده هستم
هنوز همون اسیر بی پناهی
كه زندگیش و به تو داده هستم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم

فكر می كنم تو مهربون
هنوز دلت پیش منه
ببین یه عاشق چه جوری
هی خودش و گول میزنه
فكر می كنم من بمیرم
عمر تو هم تموم بشه
ببین یه عاشق چه جوری
اسیر قلب پاكشه
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم

به من می گفتی كه منو دوست داری
می ترسیدم من نباشم دق كنی
اما تو كه عاشق من نبودی
فقط می خواستی منو عاشق كنی
آه كه هنوز بی تو پریشونه دل
آه كه هنوز ساده ساده هستم
هنوز همون اسیر بی پناهی
كه زندگیش و به تو داده هستم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم
قلب منی
چه جوری یه روز ازت جداشم
عشق منی
نمیشه دوست نداشته باشم

Related Videos