امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم

By: Sepehr AzadiPublished: 5 years ago

203, 321 views

707 Likes   99 Dislikes


امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم، گرانی ها تقصیر آمریکا اسراییل اروپا است. اون خانم هم طرفدار شاهه
در فیس بوک بما بپیوندید
https://www.facebook.com/Sepehr.Azadi
http://goo.gl/HHhY21

Related Videos