امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم

By: Sepehr AzadiPublished: 5 years ago

209, 499 views

744 Likes   103 Dislikes


امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم، گرانی ها تقصیر آمریکا اسراییل اروپا است. اون خانم هم طرفدار شاهه
در فیس بوک بما بپیوندید
https://www.facebook.com/Sepehr.Azadi
http://goo.gl/HHhY21

Related Videos