امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم

By: Sepehr AzadiPublished: 5 years ago

196, 841 views

690 Likes   95 Dislikes


امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم، گرانی ها تقصیر آمریکا اسراییل اروپا است. اون خانم هم طرفدار شاهه
در فیس بوک بما بپیوندید
https://www.facebook.com/Sepehr.Azadi
http://goo.gl/HHhY21

Related Videos