چگونگی پیدایش نماز و روزه Bahram Moshiri 09 13 2010


( سرزمین جاوید ) Bahram Moshiri 09 13 2010
دوسـتـداران بهرام مشیری در فیسبوک:
https://www.facebook.com/bamoshiri
https://www.facebook.com/bahrammoshiri

کانال ضد خرافات گنجینه ایست ازآثار و برنامه های مهندس بـهــرا م مـشـیـری
در باب شاهكار ملی شاهنامهً فردوسی، تاریخ، فرهنگ، شعر، وادبیات ایران.
روشنگری و بازسازی فرهنگ اصیل ایرانی از دروغ و خرافات و انواع مغالطات زبانی
از دگر اهداف استاد مشیری است که به آن در برنامه های خود می پردازد.

برای اینکه در کلام مطلبی عاری از مغالطه باشد، می بایستی این ۲ شرط همواره برقرار باشد.

ـ ۱ـ آن مطلب به لحاظ منطق و برهان دارای استدلال صحیح و معتبر باشد.
ـ ۲ـ آن مطلب قابل اثبات و در حیطه تجارب ما باشد.

دشمنان تاریخی ما بقول استاد مشیری همواره دو بنگاه شیخ و شحنه می باشند که پیوسته ما را به گمراهی کشانده اند.

Related Videos