احمدى نژاد كيست؟

By: Man IranamPublished: 2 years ago

180, 999 views

513 Likes   216 Dislikes


چطورى نردبان ترقى رو تو نظام طى کرد و شد سوگلى عظما؟ و چى شد که از چشم عظما افتاد ؟
================================
ميتوانيد در محيط هاى زير «من ايرانم » رو دنبال كنيد:
http://maniranam.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkD-ER9RMnqUX3-Jd5_vm_w
https://goo.gl/H8rQY2
https://twitter.com/maniranam01
http://maniranam.blogspot.al/
https://www.instagram.com/maniranam01
https://telegram.me/joinchat/AAAAADwIKOwNKn83NeqzeQ
https://telegram.me/maniranam01

Related Videos