پرگار: ایران در آستانه هجوم اعراب

By: BBC PersianPublished: 5 years ago

78, 333 views

0 Likes   0 Dislikes


ایران در آستانه هجوم اعراب مسلمان در چه شرایطی بود؟ این تصور رایج که زوال ساسانیان، ایرانی خسته و درمانده بجا گذاشته بود تا چه حد با شواهد تاریخی سازگار است؟
این برنامه بیش از این یک بار پخش شده است.

Related Videos