دزد شهر با شرکت: بیک ایمانوردی، مدنی، فاضلی، پوری بنایی (۱۳۴۳) - J.B2K - Dozde Shahr

By: JohnnyBravo2kPublished: 6 years ago

18, 272 views

54 Likes   4 Dislikes


همه ی راهها و تدابير برای گرفتار كردن سارق زبردست جواهرات نتيجه ای نمی دهد. پليس سرانجام كارآگاه بازنشسته و موفقی را به خدمت می خواند. در اين حال دزد در جريان حادثه ای با دختر كارآگاه آشنا شده و به زودی هر دو شيفته ی يكديگر مي شوند. پس از چندی كارآگاه موضوع را درمی يابد و مدتی در مورد اينكه به عشق دخترش توجه داشته باشد و يا به وظيفه اش عمل كند دچار ترديد می شود و بالاخره تصميم خود را گرفته و دزد را كه قصد دارد زندگی تازه ای در كنار دخترش شروع كند، دستگير می كند.

Related Videos