به وجد آمدن دکتر اسماعیل آذر از شعر شاعر جوان 19ساله

By: yanimehPublished: 7 years ago

53, 889 views

363 Likes   10 Dislikes


دکتر اسماعیل آذر استاد برجسته ادبیات فارسی در برنامه مشاعره از غزل زیبای علیرضا میرزایی شاعر جوان 19 ساله به وجد آمد

Related Videos