ستارگان می درخشند با شرکت: ملک مطیعی، ظهوری، پوران، وثوق (۱۳۳۹) - J.B2K - Setaregan Miderakhshand

By: JohnnyBravo2kPublished: 5 years ago

94, 614 views

220 Likes   28 Dislikes


دختر خانواده ي متمولي شيفته ي جوان كارگري مي شود و مي خواهد با او ازدواج كند. دختر خواستگار پولداري دارد كه در واقع ورشكسته است، او با تمهيداتي سعي مي كند كه جوان كارگر را از سر راه خود بردارد از جمله شايع مي كند كه جوان كارگر همسر دارد و نيرنگ باز است. اما سرانجام حقيقت آشكار شده و دختر و جوان كارگر با يكديگر ازدواج مي كنند.

Related Videos