آموزش تصمیم گیری چند شاخصه - درس 2: آشنایی با ماتریس تصمیم

By: FaraDarsPublished: 2 years ago

532 views

2 Likes   1 Dislikes


برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/FVML9408
بدون تردید مسئله انتخاب قدمتی به تاریخ انسان دارد. از این رو فرآیندهای تصمیم گیری (Decision-making) جهت انتخاب گزینه های (Alternatives) صحیح از میان گزینه های موجود، بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای خردگرا (Rational) در زندگی روزمره انسان بشمار می رود. از این گذشته، امروزه با پیشرفت انفجاری تکنولوژی های ارتباطی و تبع آن رشد فزاینده دسترسی به اطلاعات و در نتیجه آن، مواجه با گزینه های گوناگون و معیارهای متنوع انتخاب، فرآیندهای تصمیم گیری نیز پیچیده تر شده اند؛ تا جایی که دیگر در انتخاب یا رتبه بندی گزینه های مطلوب نسبت به معیارهای موجود، به راحتی قادر به استفاده از روش های ساده و سرانگشتی نخواهیم بود.

این دوره آموزشی به ارائه مهم ترین و پرکاربردترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه می پردازد. به طوری که در انتهای دوره می توان با به کارگیری مفاهیم اصلی MADM (Multiple Attribute Decision Making)، مسائل کاربردی مرتبط با این حوزه را تجزیه و تحلیل نمود.سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: مقدمه ای بر مفاهیم اولیه تصمیم گیری چند شاخصه
مبانی تصمیم گیری
معرفی انواع روش های تصمیم گیری
سیر تکاملی تصمیم گیری چند شاخصه
درس دوم: آشنایی با ماتریس تصمیم
کمی سازی داده های کیفی
بی مقیاس سازی و روش های آن
روش های وزن دهی به شاخص ها
درس سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
روش AHP
اصول فرآیند سلسله مراتبی
ماتریس مقایسات زوجی
مراحل روش AHP
مثال در نرم افزار Expert choice
درس چهارم: فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
ساختار شبکه غیر خطی
مراحل روش ANP
مثال در نرم افزار Super decisions
درس پنجم: روش ساده وزنی (SAW)
روش SAW
مراحل روش SAW
حل مثال با نرم افزار Excel
درس ششم: روش تاپسیس (TOPSIS)
روش TOPSIS
مراحل روش TOPSIS
درس هفتم: روش ویکور (VIKOR)
روش VIKOR
مراحل روش VIKOR
درس هشتم: روش تسلط تقریبی (ELECTERE)
روش ELECTERE
معرفی نسخه های مختلف روش ELECTERE
مراحل روش ELECTERE
درس نهم: روش پرامتی (PROMETHEE)
روش PROMETHEE
معرفی نسخه های مختلف روش PROMETHEE
مراحل روش PROMETHEE
درس دهم: روش دیمتل (ِ DEMATEL)
روش دیمتل (DEMATEL)
مراحل روش DEMATEL
درس یازدهم: استراتژی های اولویت بندی
روش میانگین رتبه ها
روش به ردا
روش کپ لند

مدرس: مهندس ابوالقاسم رحمانی

Related Videos