با ما به پاتوق علی دایی در بازار بزرگ تهران بیایید؛ اینجا یکی از قدیمی ترین اُملتی های تهران است

By: تی وی پلاسPublished: 3 years ago

234, 310 views

548 Likes   126 Dislikes


دوربین تی وی پلاس این بار به بازار بزرگ تهران رفت تا شما را با یکی از قدیمی ترین املت فروشی های این بازار آشنا کند؛ جایی که صاحبش می گوید قبل ترها که علی دایی مشهور نبوده است، برای خوردن چای و املت به این مکان می رفته و با خوردن املت های مشتی آنجا، دلی از عزا درمی آورده...
http://plus.ir/video/942/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%8F%D9%85%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

Related Videos