گشتی در امام زاده طاهر بر مزار اغاسی- ظهوری - بنان - پوران - دلکش

By: AFAT NAMDARPublished: 5 years ago

99, 368 views

323 Likes   45 Dislikes


یکی از دوستان گلم به درخواست من سری به امام زاده طاهر زده و فیلمی از مزار هنرمندان دفن شده در انجا تهیه نموده است و متذکر شده است که با دادن 10 هزارتومان به یک پیرمرد توانستم قبور هنرمندان را پیدانمایم زیرا امام زاده طاهر قطعه هنرمندان ندارد در این فیلم به سر مزار زنده یاد ظهوری میرویم از ممد بوقی یادی میکنیم به سر مزار زنده یاد پوران میرویم و نگاهی می اندازیم به سنگ نوشته کم رنگ اسم پوران که شاید سال دیگر پاک شود از مزار استاد بنان و زنده یادان اغاسی و بابک معصومی که در کنار هم ارام گرفته اند گذری میکنیم و در اخر برسر مزار بانوی اواز ایران ارام میگیریم

Related Videos