ترنم قشنگه | ترن قشنگ من | Barname Kodak Farsi | Ahang Kodakan | Teranam Ghashange

By: Persian KidsPublished: 2 months ago

47, 431 views

123 Likes   74 Dislikes


ترن قشنگ من
ترنم تُن میره
تن می ره
تن میره
شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود
ترنم کوچولوست، توش پر از آلبالوست
ترنم تند میره" تند میره تندمیره
شی‌فو ، شی‌فو، دود.
رو تاق ترنم
یه آهو نشسته
ترنم تو کوه تو دشته تو راه
پیش رانندشم یه خرگوش نشسته
ترنم تو کوه تو دشته تو راه
شیپو شیپو دو دو شیپو شیپو دودو

#BarnameKodakFarsi #PersianNurseryRhymes

Related Videos