بر گرد تو ای همه کسم

By: Dr Abdul Matin KarimiPublished: 3 years ago

804, 662 views

4, 752 Likes   250 Dislikes


فراموشی نمی آورند . . .
این سپیدهای کوچک لعنتی
هر چه هم که تعدادشان را زیادتر کنی
فراموشی نمی آورند
اینکه مثلاً هیچ اسمی دلت را نلرزاند
اینکه به خاطر نیاوری این اسم کوچک
چند بار در روز از دهانت می چکیده
و چند جانم بر گونه هایت می نشانده است
یا مثلاً به یادت نیاید این چشم ها را
آخرین بار کجا به قهوه ی ترک تشبیه کرده ای !
نه ، فراموشی نمی آورند
به خوابت نمی برند
پیش از آن که هزار خاطره پشت پلک هایت رژه رود
پاک نمی کنند از خیابان حافظه ات
رد پاهای مسافری را
که با برف زمستان رسید
اجاق کور شاعرانگی ات را روشن کرد
و با اولین بهار به خزان خاطره ها کوچید
بی آنکه حتی نام کوچکش پرستو باشد . . .
نه این قرص های سفید لعنتی
فراموشی نمی آورند
تا هنوز دلت به دروغی به نام امید قرص است
که با تمام شدن هر پیاله قهوه ات می گوید :
غصه نخور یک روز بر می گردد . . . !!

" متـــــــــــ ... "

Related Videos