ساکت شدن دختر آمریکایی توسط پسر مسلمان

By: وحید شورابیPublished: 7 years ago

224, 762 views

2, 316 Likes   220 Dislikes


ساکت شدن دختر آمریکایی توسط پسر مسلمان
این ویدیو در مورد بحث یک پسر مسلمان - طبق قرائن از بالا یومی - و یک دختر آمریکایی، در دانشگاه است. This video is about an American and a Muslim guy debating in a classroom

Related Videos