ساکت شدن دختر آمریکایی توسط پسر مسلمان

By: وحید شورابیPublished: 7 years ago

212, 798 views

2, 145 Likes   186 Dislikes


ساکت شدن دختر آمریکایی توسط پسر مسلمان
این ویدیو در مورد بحث یک پسر مسلمان - طبق قرائن از بالا یومی - و یک دختر آمریکایی، در دانشگاه است. This video is about an American and a Muslim guy debating in a classroom

Related Videos