محمد نوری زاد - ای کاش در کنار محکوم کردن سخنان تیلرسون، غارت توسط بیت رهبری را محکوم میکردند

By: Tehran AslPublished: 4 months ago

1, 871 views

17 Likes   3 Dislikes


محمد نوری زاد - ای کاش در کنار محکوم کردن سخنان تیلرسون، غارت توسط بیت رهبری و اسید پاشی را محکوم میکردند

Related Videos